جیم بال توان افزا

جیم بال

این وسیله برای افرادی که عضلات سوئز خاصره ضعیف، و یا دیسک کمر دارند استفاده می شود. این توپ ها برای افرادی که از رفتن به حالت پیلانک (خط کش) دچار مشکل هستند نیز مناسب است.

 اشتراک: